Chứng nhận quốc tế

* Chứng chỉ Lớp Montessori chuyên sâu 0 – 3 tuổi do Viện đào tạo Montessori Canada, chi nhánh Việt Nam cấp.

* Chứng chỉ Lớp Montessori chuyên sâu 3 – 6 tuổi do Viện đào tạo Montessori Canada, chi nhánh Việt Nam cấp.

* Chứng chỉ khoá học "Trò chuyện ngôn ngữ với tiềm thức của trẻ" do Viện đào tạo Montessori, chi nhánh Việt Nam cấp.

* Chứng chỉ về phương pháp "Bàn tay nặn bột" (Hands-on).

* Chứng chỉ về Giáo dục hoà nhập do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp.

Scroll to top